مخزن طبرستان | مخزن آب طبرستان | مخزن آب

وان های منشوری

جهت جلوگیری از تغییر شکل بدنه وان ها قبل از استفاده، آنها را با استفاده از سازه سبک فلزی محصور تقویت نمایید. ... ادامه مطلب