کد محصول نام محصول لیتراژ / Liter طول / L (بیرونی) عرض / W (بیرونی) ارتفاع / H (بیرونی) قطر / D
نمایش جزییات 1812071 مخزن سمپاش 100 لیتری گرد زرد 100 58 62 54
نمایش جزییات 1812072 مخزن سمپاش 100 لیتری دو طبقه زرد 100 57 50 57
نمایش جزییات 1812222 مخزن سمپاش 400 لیتری دوطبقه زرد 400 127 57 92
نمایش جزییات 1815221 مخزن سمپاش 400 لیتری پشت تراکتوری سبز 400 120 75 88
نمایش جزییات 1815222 مخزن سمپاش 400 لیتری توربینی سبز 400 120 75 116
نمایش جزییات 1810221 مخزن سمپاش 400 لیتری کتابی زرد 400 142 43 75
نمایش جزییات 1815281 مخزن سمپاش 600 لیتری پشت تراکتوری سبز 600 120 75 108
نمایش جزییات 1815282 مخزن سمپاش 600 لیتری توربینی سبز 600 120 75 132
نمایش جزییات 1812281 مخزن سمپاش 600 لیتری دوطبقه زرد 600 132 58 106
نمایش جزییات 1812351 مخزن سمپاش 1000 لیتری کششی زرد 1000 160 112 97
نمایش جزییات 1812401 مخزن سمپاش 1500 لیتری کششی زرد 1500 190 120 106
نمایش جزییات 1812421 مخزن سمپاش 2000 لیتری کششی زرد 2000 214 132 114