شما میتوانید از طریق قسمت محاسبه ظرفیت مخزن در سایت و ثبت اطلاعات تعداد خانوار و ساکنین به لیستی از مخازن پیشنهادی شرکت جهت نگهداشت و ذخیره سازی آب مصرفی دسترسی داشته باشید. توجه نمایید که تفاوت اصلی ظاهر مخازن به دلیل سهولت در استفاده و رفع مشکل محدودیت فضای نصب میباشد.